Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez internetowy serwis ogłoszeniowy noweklucze.pl, a także prawa i obowiązku stron umowy o świadczenie tychże usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego (dalej Regulamin).

2. Internetowy serwis ogłoszeniowy (dalej Serwis) prowadzony jest przez noweklucze.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul Lindleya 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555716, NIP 701 048 24 64, REGON 361398773 (dalej Usługodawca).

3. Ogłoszenia na Serwisie zamieszczać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (dalej Użytkownicy).

4. Wymogiem technicznym uzyskania dostępu do Serwisu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

5. Umożliwienie zamieszczania ogłoszeń na Serwisie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), i odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

8. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści ogłoszeń w całości bądź w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy lub Ogłoszeniodawcy. 

§ 2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

1) Umożliwienie założenia Konta w Serwisie.
2) Umożliwienie zamieszczania w Serwisie ogłoszeń z zakresu obrotu nieruchomościami i obiektami budowlanymi, w tym ich zbywania, nabywania, zamiany, najmu i wynajmu.
3) Umożliwienie przeglądania ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę wszystkich usług wskazanych w ust. 1 jest bezpłatne pod warunkiem, że Użytkownik jest osobą prywatną i takie ogłoszenie dodaje ( tzw. Ogłoszenie bezpośrednie).  W przypadku osób lub firm zamieszczających ogłoszenia jako deweloper pośrednik lub podobne, taki Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu pod adresem portal@noweklucze.pl w celu ustalenia zasad zamieszczania  ogłoszeń.

§ 3. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ 

1. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń na Serwisie jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego obejmującego nazwę, pod którą Użytkownik zamierza występować w Serwisie (login), adres poczty elektronicznej oraz hasło dostępu.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

4. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są obowiązani zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OGŁOSZENIA

1. Treść ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie nie może być sprzeczna z prawem. W szczególności ogłoszenia nie mogą zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym.

2. W ogłoszeniu Użytkownik nie może zamieszczać treści reklamowych ani oferować przedmiotów innych niż wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

3. W przypadku naruszenia zakazów wskazanych w ust. 1 lub 2 Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia ogłoszenia z Serwisu.

4. Użytkownik zamieszcza ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i zdjęcia oraz za zgodność ogłoszeń ze stanem faktycznym.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników i ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Użytkowników do zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu wskazanego w ogłoszeniu.

§ 5. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie usługi, wskazanej w § 2 ust.1 pkt 2 Regulaminu zawarta jest na czas określony wynoszący 30 dni. Po tym czasie Użytkownik może przedłużyć umowę na kolejnych 30 dni.

2. Użytkownik może odstąpić od umowy w dowolnym terminie przez wycofanie wprowadzonych ogłoszeń, w szczególnych przypadkach przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej portal@noweklucze.pl 

3. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę pozostałych usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

4. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu i usunięcia ogłoszenia Użytkownika w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu wskazanych w § 4 ust. 1 lub 2.

5. Użytkownik będący deweloperem, pośrednikiem lub podobny może odsąpić od umowy na warunkach zawartych w zamówieniu.  "Użytkownik będący pośrednikiem, deweloperem lub podobny może odstąpić od umowy poprzez rozwiązanie umowy zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych w opisie ogłoszenia jest dobrowolne. Podanie danych wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik może przesyłać na adres poczty elektronicznej portal@noweklucze.pl 

2. Reklamację zawierającą imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej przesłanej na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca może zmienić Regulamin po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu.

2. Zmiana staje się skuteczna z upływem 7 dni od dnia rozpoczęcia publikowania informacji o zmianie, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są świadczone na dotychczasowych zasadach.  

Korzystamy z plików cookie - dowiedz się więcejclose